Hopp til hovedinnhold

Send til 2097:

FENRING fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

FENRING 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Personopplysninger

Denne siden har informasjon om lovpålagt behandling av helseopplysninger og dine rettigheter som pasient. Flere steder i teksten er det lenket til relevante nettsteder, lenkene vil åpnes i nye faner. For noen tjenester kreves innlogging via offentlig pålogging.

 

Legene på Fenring Legestenter har felles journalsystem. Dette innebærer at enhver lege du kommer til på legesenteret vil ha tilgjengelig din pasientjournal. 

 

Helseregisterloven
Denne loven regulerer behandling av helseopplysninger som skjer helt eller delvis med elektroniske hjelpemidler. Formålet er å gi helsetjenesten og helseforvaltningen informasjon og kunnskap uten å krenke personvernet, slik at helsehjelp kan gis på en forsvarlig og effektiv måte.

Vi melder noen journalopplysninger til de sentrale helseregistrene nevnt under.

 

Reseptformidleren / E-resept: Med pasientens samtykke kan fastlegen få informasjon om utleveringer basert på resepter fra andre rekvirenter. Alle leger kan med pasientens samtykke få se gyldige resepter som andre rekvirenter har utstedt. Det gir bedre oversikt og reduserer risikoen for feilmedisinering.


Samtykker man ikke til utlevering av opplysninger, kan det skrives papirresept. En papirresept vil ikke komme med i pasientens Kjernejournal.

 


SYSVAK

Er et landsomfattende elektronisk vaksinasjonsregister som holder oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte og over vaksinasjonsdekningen i landet.

Den enkelte har tilgang til registrerte opplysninger om seg selv og eventuelle barn gjennom tjenesten Mine vaksiner.

Vaksiner gitt i Barnevaksinasjonsprogrammet eller mot Pandemisk influensa skal uten hensyn til taushetsplikten og samtykke sendes SYSVAK. Ved vaksine mot HPV (human papillomvirus) kan man reservere seg mot slik sending. Ved alle andre vaksiner kan det sendes inn opplysninger med pasientens samtykke til registeret.

 


Kreftregisteret
 
Hovedmålet er registrering (kartlegge utbredning og belyse endringer over tid), forskning (årsak, diagnose, forløp og behandling) og informasjon (råd og veiledning).

Ved celleprøve kan kvinnen reservere seg mot permanent lagring av personopplysninger knyttet til negative funn ved Masseundersøkelsen. Konsekvensen vil være at hun ikke mottar påminnelsesbrev.

For mer utfyllende informasjon: 
www.kreftregisteret.no/livmorhals og www.kreftregisteret.no/reservasjon

Ved innsending av vevsprøver (føflekker, annet vev) vil laboratoriet sende opplysninger om funn av kreft til Kreftregisteret.

 


MSIS (Meldingssystem for smittsomme sykdommer)
Det nasjonale overvåkningssystemet for smittsomme sykdommer. Systemet er basert på at medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og diagnostiserende leger melder alle tilfeller av enkelte meldingspliktige sykdommer. Smittevernlegen i kommunen får kopi av meldingen. For sykdommene klamydia, gonorè og hiv-infeksjon er meldingen numerisk.

I henhold til MSIS-forskriften fremgår det følgende:

Jf § 6-1.(Den meldende leges plikt til å informere)
Når en lege som har meldingsplikt etter § 2-1 første ledd, gir melding om smittsom sykdom i gruppe A eller B, skal legen informere den meldingen angår, om hvem som skal få meldingene og hva de skal brukes til. Legen bør søke pasientens medvirkning til å gjøre opplysningene i meldingsskjemaet så korrekte som mulig.

Lenke til gruppeinndeling av sykdommer som nevnt over

 

Dødsårsaksregisteret
Alle dødsfall meldes av lege som fyller ut en dødsmelding jf Helsepersonelloven § 36. Dødsmeldingene samles i Dødsårsaksregisteret som koder opplysningene etter et internasjonalt system. Dette innebærer at det kan gjøres sammenlikninger blant annet mellom land og dødsårsaker kan følges over tid. Registeret gir oss muligheter til å følge utviklingen i dødelighet for blant annet hjerteinfarkt, kreft, ulykker og selvmord.

   


Retten til å sperre journal for utlevering av opplysninger til sentrale helseregistre
I henhold til Pasient- og brukerrettighetsloven § 5-3 har pasienten rett til å motsette seg utlevering av journal eller opplysninger i journal. Dette kan man gjøre når man blir informert av legen eller personalet. Det skal dokumenteres i journalen.

 

Sperre journaltilgang eller deler av journal
Du kan sperre deler av eller hele journalen din slk at bestemte helsepersonell ikke får tilgang til den. Du kan ta dette opp med din fastlege som kan veilede deg om dette.


Retting og sletting av journal
I henhold til Pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2 kan pasienten kreve at opplysninger i journalen rettes eller slettes etter reglene i Helsepersonelloven § 42 til § 44. Kravet skal være skriftlig og skal vurderes i henhold til nevnte lover av journalførende lege eller kommuneoverlegen, hvis det gjelder notat fra kommunalt personale. Ved avslag skal begrunnelsen for avslaget nedtegnes i journalen og pasienten skal informeres om klagemulighet til Fylkesmannen.

 


Rett til innsyn i journal
I henhold til Pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 og Helsepersonelloven § 41 har pasienten rett til innsyn i egen journal, samt rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk eller lignende.

 

Hvem kan jeg henvende meg til?
For forespørsel om retting, sletting eller sperring av journaltilgang, kan du henvende deg til din lege, som vil videreformidle henvendelsen til legesenterets databehandlingsansvarlige medarbeider.